» Over de prediking van Jehovah's Getuigen
Jehovah's Getuigen en het prediken.


,,We hebben de innerlijke drang om het evangelie bij de mensen te brengen. Dat geeft voldoening. Maar de werkwijze van Jehova’s Getuigen is de afgelopen jaren sowieso veranderd. Vroeger spraken we over onze visie op de Bijbel. Tegenwoordig moet je uitleggen wat de Bijbel ís. Je weet nooit wie er opendoet. Het kan een atheïst zijn, maar dus ook een moslim.’’ Cijfers over het aantal moslims dat zich heeft bekeerd tot het geloof van Jehova, heeft het statistisch goed onderlegde Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap niet voorhanden. ,,In het algemeen kunnen we wel zeggen dat het aantal Getuigen een groei kent van nul tot één procent. Daar zijn wij, misschien een beetje raar, niet heel ontevreden over. Kerken lopen leeg, elke kerk moet knokken om de schaapjes bij elkaar te houden, maar wij blijven redelijk stabiel.’’
En om dat zo te houden zijn er dus taalcursussen om de boodschap in alle wereldtalen te verkondigen. ,,Waar we ons in onze taalgroepen op richten is veranderlijk. Het hangt af van de behoefte. In het verleden hebben we ons onder meer gericht op het Chinees. Een paar jaar terug, toen veel Kosovaren en Bosniërs naar Nederland kwamen, hebben we ons op die talen gericht. We hebben wat dat betreft ook geluk dat wij in 154 talen onze boodschap verkondigen. Daardoor kunnen we in ieder geval vaak snel mensen blij maken met ons tijdschrift De Wachttoren.’’
Aldus Ruben van den Heuvel, van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap in een
artikel dat verscheen in het A.D
.

Wie worden nieuwe Jehovah's Getuigen?

Jehovah's Getuigen brengen de mensen vaak een bezoekje, hoewel dit door de meeste mensen niet wordt gewaardeerd. De religie kent in Nederland een groei van nul tot één procent, dus veel effect heeft de predikingactiviteit van een Jehovah Getuige dus niet. Wanneer men een van de grotere bijeenkomsten van de Jehovah's Getuigen bezoekt zal men merken dat er bij de doopplechtigheid altijd een paar doopkandidaten zijn. (Wanneer iemand zich laat dopen word men een Jehovah Getuige). Als we zouden kijken naar de doopkandidaten valt het op dat de meeste van hen jonge mensen zijn. Personen die zijn opgegroeid in een gezin van Jehovah's Getuigen. De wat volwassene personen die men tussen de doopkandidaten ziet zijn de personen die positief hebben gereageerd op de perdikingactiviteit van de Getuigen van Jehovah. Zou men een kijkje nemen bij een grotere bijeenkomst van de Jehovah's Getuigen in een andere taal dan zal men merken dat daar meer volwassen doopkandidaten zijn. Ieder jaar komen er dus verse Jehovah's Getuigen bij, maar er zijn ook veel personen die de religie van de Jehovah's Getuigen verlaten. Daarom blijft het aantal Getuigen van Jehovah in Nederland redelijk stabiel.

Niet elke Jehovah Getuige begint aan een cursus in een andere taal om meer leden te werven. En tegenwoordig zijn er maar weinig Jehovah's Getuigen die een nieuw aspirant lid vinden tijdens het prediking werk. Toch blijven zij maar druk bezig met het van deur tot deur gaan. Dit omdat ze geloven dat dat een opdracht is die in de bijbel word gegeven. Hoe bijbels die opdracht echt is, daar ga ik niet op in. Maar wie meer wil weten verwijs ik naar deze website.

Wie reageren er op de prediking van Jehovah's Getuigen?

We weten nu dat het van huis tot huis gaan van de Jehovah's Getuigen weinig effect heeft. De meeste nieuwelingen zijn immers opgegroeid in een gezin van Jehovah's Getuigen. Maar hoe zit het dan met de enkele personen die wel worden bereikt via het predikingswerk?
Meestal zijn dat personen die hun deur open doen voor een Jehovah Getuige op een moment dat ze niet stevig in hun schoenen staan. Elke Jehovah Getuige weet precies wat ze moeten vertellen aan een persoon dat het moeilijk heeft. En soms is dat wat de Jehovah Getuige verteld precies wat een tijdelijk zwak persoon wilt horen. Natuurlijk wordt al het goede nieuws ondersteund met een bijbeltekst.
Jehovah's Getuigen kunnen tijdens hun prediking altijd terugvallen op een boekje dat ze altijd bij zich hebben wanneer zij van huis tot huis gaan: 'Redeneren aan de hand van de schrift'. In dat boekje worden bij verschillende onderwerden selectief gekozen bijbelteksten aangehaald die een Getuige aan de deur kan aanhalen om iets te bevestigen aan de hand van de bijbel. Personen die het moeilijk hebben en dit uitspreken tegen een Jehovah Getuige kan het volgende verwachten:


Voor degenen die het moeilijk hebben door ZIEKTE —

Openb. 21:4, 5: „’[God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.’ En hij die op de troon zat, zei: ’Zie! Ik maak alle dingen nieuw.’ Ook zegt hij: ’Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.’”

Matth. 9:35: „Jezus begon een rondreis door alle steden en dorpen, terwijl hij . . . onderwees en het goede nieuws van het koninkrijk predikte en elke soort van kwaal en elk soort van gebrek genas.” (Doordat Jezus deze genezingen met zijn prediking over het Koninkrijk in verband bracht, verschafte hij een wonderbaarlijk voorproefje van wat hij gedurende zijn duizendjarige regering voor de mensheid zal doen.)

2 Kor. 4:13, 16: „Ook wij [oefenen] geloof . . . Daarom geven wij de moed niet op, maar ook al vervalt de mens die wij uiterlijk zijn [ons fysieke lichaam], de mens die wij innerlijk zijn, wordt stellig van dag tot dag vernieuwd [of nieuwe kracht gegeven].” (Wij kunnen in fysiek opzicht wegkwijnen. Maar geestelijk worden wij vernieuwd als wij ons met Gods kostbare beloften blijven voeden.)

 

Voor personen die geliefden hebben verloren in DE DOOD —

Jes. 25:8, 9: „Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen. . . . En op die dag zal men stellig zeggen: ’Zie! Dit is onze God. Wij hebben op hem gehoopt en hij zal ons redden. Dit is Jehovah. Wij hebben op hem gehoopt. Laten wij blij zijn en ons verheugen in de redding door hem.’”

Joh. 5:28, 29: „Verwondert u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels.”

Joh. 11:25, 26: „Jezus zei tot haar: ’Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen; en een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit?’”

Ps. 146:5, 9: „Gelukkig is hij . . . wiens hoop is op Jehovah, zijn God. . . . De vaderloze jongen en de weduwe houdt hij staande.” (Ook thans legt God net zo’n liefdevolle bezorgdheid voor diepbedroefde personen aan de dag.)

 

Voor degenen die gebukt gaan onder ECONOMISCHE PROBLEMEN —

Jes. 65:21, 22: „Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders ervan eten. . . . Het werk van hun eigen handen zullen mijn uitverkorenen geheel verbruiken.”

Ps. 72:8, 16: „Hij [de Messiaanse Koning] zal onderdanen hebben van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde. Er zal volop koren op aarde blijken te zijn.”

Matth. 6:33: „Blijft dan eerst het koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid zoeken, en al deze andere dingen [stoffelijke levensbehoeften] zullen u worden toegevoegd.”

Rom. 8:35, 38, 39: „Wie zal ons scheiden van de liefde van de Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood noch leven, noch engelen noch regeringen, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enige andere schepping ons zal kunnen scheiden van Gods liefde, die in Christus Jezus, onze Heer, is.”


Sommige mensen zijn gevoelig voor positieve woorden wanneer zij het moeilijk hebben. Wanneer een positieve gedachte wordt ondersteund met een bijbeltekst kan mensen dit ontvankelijker maken voor de Jehovah's Getuigen.

Wanneer u een Jehovah Getuige afwimpelt.

Een Jehovah Getuige is overal op voorbereid. Ze worden onderwezen op hun bijeenkomsten hoe ze de mensen het beste kunnen toespreken. Ook leren ze hoe ze moeten reageren wanneer iemand ze probeert af te wimpelen.
Ook in het boekje 'Redeneren aan de hand van de schrift' staat wat een Jehovah Getuige kan zeggen wanneer ze worden afgewimpeld.

Dit is wat u zou kunnen verwachten wanneer u een Jehovah Getuige op een niet originele manier afwimpelt en zegt:

’IK HEB GEEN BELANGSTELLING’

● ’Mag ik u eens vragen: Bedoelt u dat u geen belangstelling hebt voor de bijbel, of dat religie in het algemeen u niet interesseert? Ik vraag dat omdat wij veel mensen ontmoeten die vroeger wel godsdienstig waren maar nu niet meer naar de kerk gaan omdat zij zoveel huichelarij in de kerken zien (of: omdat zij denken dat religie ook gewoon een commerciële onderneming is; of: omdat zij de betrokkenheid van de religie bij de politiek niet goedkeuren; enz.). De bijbel keurt die praktijken ook niet goed en verschaft ons de enig mogelijke basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.’

● ’Als u bedoelt dat u geen belangstelling hebt voor een andere religie, kan ik daar begrip voor hebben. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het u wel interesseren wat voor een toekomst wij mogen verwachten, gezien de dreiging van een kernoorlog (of: hoe wij onze kinderen voor drugmisbruik kunnen behoeden; of: wat er aan de misdaad gedaan kan worden zodat wij niet bang hoeven te zijn om op straat te lopen; enz.). Is er volgens u een werkelijke oplossing in zicht?’

● ’Is dat omdat u al een religie hebt? . . . Gelooft u dat wij ooit de tijd zullen beleven dat iedereen dezelfde religie heeft? . . . Wat zou het struikelblok zijn, denkt u? . . . Wat voor basis zou zo’n religie moeten hebben om zinvol te zijn?’

● ’Dat kan ik mij voorstellen. Een paar jaar geleden dacht ik er net zo over. Maar ik heb in de bijbel iets gelezen dat mij geholpen heeft de dingen in een ander licht te zien. (Toon dat bijbelgedeelte.)’

● ’Zou u wel belangstelling hebben als ik u aan de hand van de bijbel kon laten zien hoe u uw gestorven geliefden kunt weerzien (of: wat het werkelijke doel van het leven is; of: hoe de bijbel ons kan helpen de eenheid in ons gezin te bewaren; enz.)?’

● ’Als u bedoelt dat u er geen belangstelling voor hebt om iets te kopen, kan ik u geruststellen. Ik ben niet met een commercieel werk bezig. Maar hoe zou u het vinden op een paradijsaarde te leven, zonder ziekte en misdaad, met medemensen die u werkelijk liefhebben?’

● ’Zegt u dat altijd als er Jehovah’s Getuigen bij u komen? . . . Hebt u zich ooit echt afgevraagd waarom wij maar blijven komen of wat wij te vertellen hebben? . . . Het komt er kort gezegd op neer dat ik u ben komen opzoeken omdat ik iets weet dat u ook moet weten. Waarom zou u niet voor deze ene keer eens luisteren?’


’IK HEB HET DRUK’

● ’Dan zal ik heel kort zijn. Ik wilde eigenlijk over één belangrijke gedachte met u praten. (Zet in ongeveer twee zinnen de hoofdgedachte van je gespreksonderwerp uiteen.)’

● ’Dat geeft niet. Ik kom graag een andere keer terug, wanneer het u beter schikt. Maar voordat ik wegga, zou ik u graag één schriftplaats voorlezen die ons echt iets belangrijks geeft om over na te denken.’

● ’Ik begrijp het. Als moeder (of: met mijn dagelijks werk; of: als scholier) heb ook ik een druk bezet schema. Daarom zal ik het kort houden. Wij worden allemaal met een ernstige situatie geconfronteerd. De bijbel toont aan dat het nu bijna zover is dat God het huidige goddeloze samenstel van dingen gaat vernietigen. Maar er zullen overlevenden zijn. De vraag is: Wat moeten u en ik doen om tot hen te behoren? De bijbel beantwoordt die vraag (Zef. 2:2, 3).’

● ’Weet u, dat is nu precies waarom ik bij u gekomen ben. Wij hebben het allemaal druk — zo druk dat de werkelijk belangrijke dingen in het leven soms in het gedrang komen, vindt u niet? . . . Ik zal heel kort zijn, maar u hebt vast wel belangstelling voor deze ene bijbeltekst (Luk. 17:26, 27). Niemand van ons wil in die situatie verzeild raken, daarom zullen wij in ons drukke leven tijd moeten vrijmaken om te zien wat de bijbel zegt. (Bied lectuur aan.)’

● ’Zou het u misschien beter schikken als wij straks terugkomen, nadat wij hier in de buurt nog enkele bezoekjes hebben gebracht?’

● ’Dan zal ik u niet ophouden. Misschien mag ik eens een andere keer komen. Maar voordat ik wegga, zou ik u graag in de gelegenheid stellen van deze bijzondere aanbieding gebruik te maken. (Laat de maandaanbieding zien.)’

● ’Het spijt me dat ik u op een ongelegen ogenblik tref. U weet misschien dat ik een van Jehovah’s Getuigen ben. Ik had u een belangrijke gedachte uit de bijbel willen laten zien. Maar aangezien u op dit ogenblik geen tijd hebt om te luisteren, zou ik u graag dit traktaat geven; daarin wordt gesproken over (noem het onderwerp). Het zal niet veel tijd kosten om het te lezen, maar u zult het heel interessant vinden.’

● ’Dat begrijp ik heel goed. Het lijkt wel of er nooit genoeg tijd is om alles wat klaar moet, gedaan te krijgen. Maar hebt u er wel eens aan gedacht hoe anders het leven zou kunnen zijn als u eeuwig zou kunnen leven? Ik weet dat zo iets u misschien vreemd in de oren klinkt. Maar mag ik u eens één bijbeltekst laten zien die verklaart hoe zo iets mogelijk is? . . . (Joh. 17:3) Wat wij dus nu moeten doen, is deze kennis van God en zijn Zoon tot ons nemen. Daarom willen wij graag deze lectuur achterlaten.’

’IK HEB MIJN EIGEN GELOOF’

● ’Zou ik u misschien mogen vragen: Leert uw religie dat er een tijd zal komen waarin mensen die het goede liefhebben, voor eeuwig op aarde zullen leven? . . . Een aantrekkelijke gedachte, vindt u niet? . . . Kijk, dat staat hier in de bijbel (Ps. 37:29; Matth. 5:5; Openb. 21:4).’

● ’Bent u uw leven lang godsdienstig geweest? . . . Denkt u dat de mensheid ooit in één religie verenigd zal worden? . . . Ik heb daar heel wat over nagedacht op grond van wat hier in Openbaring 5:13 staat. . . . Wat is ervoor nodig om in dat beeld te passen?’

● ’Ik hoopte al dat ik iemand zoals u zou vinden, iemand die belangstelling heeft voor geestelijke zaken. Dat komt men tegenwoordig niet zo vaak meer tegen. Mag ik eens vragen hoe u denkt over de belofte in de bijbel dat God alle goddeloosheid zal wegvagen en deze aarde tot een plaats zal maken waar alleen mensen zullen wonen die rechtvaardigheid liefhebben? Spreekt dat u aan?’

● ’Bent u nogal actief in kerkelijk werk? . . . Worden de kerkdiensten op het ogenblik goed bezocht? . . . Hebt u de indruk dat de meeste kerkgangers werkelijk blijk geven van een oprecht verlangen om Gods Woord in hun dagelijks leven toe te passen? (Of: Hebt u de indruk dat er eenheid van denken onder de kerkleden bestaat over de oplossing voor de problemen waarmee de wereld te kampen heeft?) Wij hebben de ervaring dat persoonlijk bijbelonderricht aan huis daartoe bijdraagt.’

● ’U bent kennelijk tevreden met uw religie. Maar de meeste mensen zijn niet tevreden met de toestanden in de wereld. Misschien is dat met u ook het geval? . . . Waar moet dat allemaal op uitlopen?’

● ’Leest u graag in de bijbel? . . . Kunt u de tijd vinden om er geregeld in te lezen?’

● ’Ik waardeer het dat u dat zegt. Ongetwijfeld bent u het met mij eens dat wij allemaal, ongeacht onze religieuze achtergrond, erg veel belangstelling hebben voor wereldvrede (of: manieren om onze kinderen tegen slechte invloeden te beschermen; of: in een omgeving te kunnen leven waar de mensen elkaar werkelijk liefhebben; of: een goede relatie met andere mensen te hebben, en dat kan een hele uitdaging zijn als iedereen zo onder druk staat).’

● ’Ik ben blij te horen dat u godsdienstig bent. Veel mensen nemen tegenwoordig religie niet meer ernstig. Sommigen denken zelfs dat er geen God is. Maar wat voor persoon denkt u dat God is? Wat hebt u daarover geleerd? . . . Merk op dat de bijbel ons de naam van God onthult (Ex. 6:3; Ps. 83:18).’

● ’Toen Jezus zijn discipelen uitzond om te prediken, zei hij dat zij naar alle delen van de aarde moesten gaan, en zij zouden dus veel mensen ontmoeten die een andere religie hadden (Hand. 1:8). Maar hij wist dat degenen die hongerden en dorstten naar rechtvaardigheid, zouden luisteren. Wat is de specifieke boodschap die volgens hem in onze tijd bekendgemaakt zou worden? . . . (Matth. 24:14) Wat betekent dat koninkrijk voor ons?’
Bron: 'Redeneren aan de hand van de schrift' uitgegeven door het Wachttorengenootschap.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018