» Wat jehovah's getuigen geloven

Wat Jehovah's Getuigen geloven:

De Jehovah's Getuigen geloven dat Gods naam Jehovah is:

De juiste uitspraak van de goddelijke naam. „Jehovah” is de algemeen bekende Nederlandse uitspraak van de goddelijke naam, hoewel de meeste Hebreeuwse taalgeleerden de voorkeur geven aan „Jahweh”. De oudste Hebreeuwse handschriften bevatten de naam in de vorm van vier medeklinkers, gewoonlijk het Tetragrammaton of Tetragram genoemd (van het Griekse te·tra-, „vier”, en gram´ma, „letter”). Deze vier letters (van rechts naar links geschreven) zijn ????. Men kan ze in het Nederlands als JHWH (of JHVH) transcriberen. ( Inzicht deel1 blz. 1213 )

Waarom ze zich Jehovah's Getuigen noemen:

Het schriftuurlijke verslag waaraan Jehovah’s Getuigen hun naam ontlenen, staat in het 43ste hoofdstuk van Jesaja. Daar wordt het wereldtoneel als een zitting in een rechtszaal afgebeeld: De goden van de natiën worden uitgenodigd hun getuigen op te roepen om de door hen gedane beweringen te bewijzen opdat ze gerechtvaardigd worden, of de getuigen te horen die voor Jehovah opkomen en de waarheid te erkennen. Jehovah zegt daar tot zijn volk: „’Gij zijt mijn getuigen,’ is de uitspraak van Jehovah, ’ja, mijn knecht die ik verkozen heb, opdat gij het weet en geloof in mij hebt, en opdat gij begrijpt dat ik Dezelfde ben. Vóór mij werd er geen God geformeerd, en na mij bleef het zo dat er geen was. Ik — ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder.’” — Jesaja 43:10, 11 ( Jehovah's Getuigen blz. 5 )

Wat ze geloven over Jezus:

Jehovah's Getuigen geloven niet in de drie-eenheid. Zij zien Jezus niet als dezelfde persoon van God, maar zien hem als een zoon van God. Ze geloven dat Jezus de eerste schepping van God is en dat Jezus bij de schepping van de aarde aanwezig was. Zij baseren dit op Kolossenzen 1:15&Openbaring 3:14.

Jehovah's Getuigen geloven net zoals de meeste christenen in het loskoopoffer van Christus: " Het is ook noodzakelijk dat wij geloof oefenen in Jezus’ loskoopoffer. God heeft hem liefdevol gezonden als „een zoenoffer” voor de zonden van de hele wereld. — 1 Johannes 2:2." ( Leiding van God blz. 27 par. 3

Jehovah's Getuigen vieren het 'laatse avondmaal' 1 maal per jaar en doet dit volgens de joodse kalender op 14 Nisan. Hoewel elk mens van het loskoopoffer profiteerd mag niet iedereen gebruik maken van het wijn en brood: "Op de laatste avond met zijn discipelen sloot Jezus zelf ook een ander verbond met hen. „Ik sluit een verbond met u,” vertelde hij hun, „evenals mijn Vader een verbond met mij heeft gesloten, voor een koninkrijk” (Lukas 22:29). Dat is het Koninkrijksverbond. Het aantal onvolmaakte mensen dat in het Koninkrijksverbond is opgenomen, is 144.000. Zij zullen na een opstanding tot leven in de hemel, met Christus als koningen en priesters gaan regeren (Openbaring 5:9, 10; 14:1-4). Degenen die in het nieuwe verbond met Jehovah God zijn opgenomen, zijn dus ook opgenomen in het Koninkrijksverbond met Jezus Christus. Zij zijn de enigen die terecht van de symbolen van het Avondmaal des Heren gebruiken." ( Wachttoren 04 15/3 blz. 6 )

Jehovah's Getuigen geloven niet dat Jezus op 25 december is geboren: "Het meest voor de hand liggende bewijs voor de onjuistheid van de datum 25 december is misschien wel dat volgens de bijbel de herders in de nacht van Jezus’ geboorte met hun kudden in het veld waren (Lu 2:8, 12). In de herfstmaand Bul (oktober/november) begon namelijk de regentijd al (De 11:14) en werden de kudden ’s nachts naar een beschut onderkomen gebracht. De volgende maand, Kislev (de negende maand van de joodse kalender, november/december), was koud en regenachtig (Jer 36:22; Ezr 10:9, 13), en in Tebeth (december/januari) werden de laagste temperaturen van het jaar bereikt, met nu en dan sneeuwval in het hoogland. Dat er ’s nachts herders in het veld waren, klopt dus met het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Jezus in het begin van de herfst, in de maand Ethanim, geboren is." ( Inzicht deel 1 blz. 1277 )

Hoe Jehovah's Getuigen denken over bepaalde feestdagen:

Kerst:

Maar hoe staat het met Kerstmis? Is dat een religieuze feestdag die op waarheid is gebaseerd? U weet dat tijdens kerkdiensten met Kerstmis gewoonlijk wordt gezegd dat Jezus op 25 december werd geboren. Nochtans is 25 december in feite de „verjaardag” van een oude zonnegod, niet die van Jezus. Bijgevolg kan het vieren van een religieuze feestdag die zo’n leugen bestendigt gewoonweg niet betekenen dat men God in waarheid aanbidt.( Ontwaakt! 71 8/12 blz. 5 ) "Kerstmis heeft weinig te maken met christendom. Kerstmis is een heidens feest van weelde, hebzucht en vraatzucht." (Ontwaakt! 85 22/12 blz. 13 )

Pasen:

Het is echter interessant dat in een artikel in het Australische tijdschrift The Bulletin werd opgemerkt: „Jehovah’s Getuigen verwerpen Pasen als een vermenging van christelijke en heidense riten.” Ja, zij wijzen deelname aan afgodische riten af. Niettemin eren zij wel de opgestane Christus. Het artikel vervolgde: „Getuigen komen . . . [eens per jaar] bijeen om Jezus’ dood te herdenken.” Dit wordt gedaan op de wijze die Christus gebood — door ongezuurd brood en wijn rond te laten gaan. (Ontwaakt! 86 22/3 blz. 8 )

Verjaardagen:

( Klik links op "Verjaardagen" )

Carnaval*:

„Het feest is . . . waarschijnlijk een vermenging van een Romeins lente- en een Germaans offerfeest.” — Grote Winkler Prins Encyclopedie, Deel 5, zesde druk, blz. 114.

„De verste oorsprong van carnaval kan gezocht worden in godsdienstige gebruiken in de oudheid. . . . Het masker werd daarbij gebruikt als middel om boze geesten te verjagen.” — Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, Deel 6, blz. 548.

Nieuwjaarsdag*:

„In het oude Rome werd de eerste dag van het jaar gereserveerd voor het eren van Janus, de god van poorten en deuren en van alle begin en einde. . . . Nieuwjaarsdag werd A.D. 487 een heilige dag in de christelijke kerk.” — The World Book Encyclopedia (1982), Deel 14, blz. 237.

Sinterklaas*:

„Sint Nicolaas, Sinterklaas, feest ter ere van de heilige Nicolaas van Myra op 6.12. Zijn viering in het huisgezin ontstond uit het kerkelijke feest (met kinderverrassing) en deze weer uit voorchr. elementen. S[int Nicolaas], die over de daken rijdt, is de heidense god Wodan. Zwarte Piet of Pietje Pek is de volksbenaming van de duivel.” — Oosthoeks Encyclopedie, Deel 13, vijfde druk, blz. 415.

Moederdag*:

„Een feest ontleend aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De formele moedercultus met ceremoniën voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in Klein-Azië beoefend op de Idus van maart.” — Encyclopædia Britannica (1959), Deel 15, blz. 849.

Dit is slechts een greep uit de feestdagen die algemeen worden gevierd, en vaak wordt van schoolkinderen verwacht dat zij aan bepaalde activiteiten meedoen. Jehovah’s Getuigen kunnen op grond van hun geweten echter geen enkel aandeel hebben aan deze festiviteiten — of het nu gaat om zingen, musiceren, meedoen aan een toneelopvoering, meelopen in een optocht, tekeningen maken, partijtjes bijwonen, eten en drinken, enzovoort. Toch hebben wij er niets op tegen als anderen zulke feestdagen vieren, en wij zullen niet proberen hen daarvan terug te houden." ( *School blz. 17-18 )

Wat Jehovah's Getuigen geloven over de dood:

De toestand van de doden:

Zoals uit de Schrift blijkt, zijn de doden „zich van helemaal niets bewust” en is de dood een toestand van volkomen inactiviteit (Pr 9:5, 10; Ps 146:4). Er wordt gezegd dat degenen die sterven, „het stof des doods” ingaan (Ps 22:15) en ’machteloos in de dood’ worden (Sp 2:18; Jes 26:14). In de dood wordt van God geen gewag gemaakt en wordt hij ook niet geprezen (Ps 6:5; Jes 38:18, 19). Zowel in de Hebreeuwse als in de Griekse Geschriften wordt de dood vergeleken met een slaap. Dit is een passende vergelijking, niet alleen omdat daarbij sprake is van een toestand waarin het bewustzijn uitgeschakeld is, maar ook vanwege de hoop op een ontwaken door middel van de opstanding. ( Inzicht deel 1 blz. 514 )

De dood is een straf:

De bijbel legt uit welke gevolgen de handelwijze van de eerste mens voor zijn nageslacht had: „Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden.” Dit laat duidelijk zien dat de dood de straf was voor ongehoorzaamheid aan God de Schepper. Ongehoorzaamheid aan God is zonde. En „het loon dat de zonde betaalt, is de dood”. — Romeinen 5:12; 6:23. ( Een overwinning op de dood. blz. 5 par. 5 )

Van oorsprong zou de mens nooit sterven:

Aanvankelijk was er geen noodzaak voor een opstanding. Ze maakte geen deel uit van Gods oorspronkelijke voornemen voor de mensheid, omdat de mens niet was geschapen om te sterven. In plaats daarvan gaf God te kennen dat het zijn voornemen was de aarde te vullen met levende mensen, niet met een degenererend, stervend mensengeslacht. Zijn werk was volmaakt en derhalve zonder gebreken, onvolmaaktheid of ziekte (De 32:4). Jehovah zegende het eerste mensenpaar en zei hun dat zij zich moesten vermenigvuldigen en de aarde moesten vullen (Ge 1:28). Deze zegen sloot ziekte en dood stellig uit. (Inzicht deel 2 blz. 514 )

Doden zullen een opstanding krijgen:

"Wanneer miljoenen in de opstanding worden opgewekt, zullen zij niet tot leven gebracht worden op een onbewoonde aarde (Handelingen 24:15). Zij zullen ontwaken in een schitterend verbeterde omgeving en zullen merken dat er woongelegenheid, kleding en een overvloed aan voedsel voor hen in gereedheid zijn gebracht. - Het is Gods wil dat „alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:3, 4) (Wat gebeurd er met ons bij de dood? blz. 30 par. 6 )

Jehovah's Getuigen geloven dat we in de eindtijd leven:

WOELIGE tijden! Dat is een passende beschrijving van de jaren van onrust en geweld die de mensheid sinds de geboorte van het Messiaanse koninkrijk in 1914 doormaakt. Al die tijd bevinden we ons in „de laatste dagen”. Rampen als hongersnoden, ziekten, aardbevingen en oorlogen teisteren de mensheid op ongekende schaal (2 Timotheüs 3:1; Openbaring 6:1-8). ( Wachttoren 05 1/9 blz. 13 par. 1 )

In 1919 was de tijd aangebroken voor het scheiden van de zuivere christelijke tarwe van het onkruid. Gezalfde christenen wisten dat Jezus’ belangrijke opdracht nog steeds gold. Ze geloofden vast dat ze in „de laatste dagen” leefden en waren op de hoogte van Jezus’ profetie: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (2 Timotheüs 3:1; Mattheüs 24:14). ( Wachttoren 04 1/1 blz. 13 par. 4 )

Laten we dus beslist waakzaam blijven en ons ervan bewust zijn dat we ver in de eindtijd leven (Mattheüs 24:42). ( Blijf waakzaam! blz. 31 par. 20 )

Jehovah's Getuigen geloven dat de goddelozen zullen worden vernietigd:

Laten we altijd van liefde voor Gods vermaningen blijk geven, want we willen beslist niet bij de goddelozen op de slakkenberg belanden om vernietigd te worden! (Wachttoren 05 15/4 blz. 17 par. 11 )

Weldra zullen de goddelozen vernietigd worden. Wat een voorrecht is het om de bewoners van de aarde intussen levensreddende waarheden te brengen! — Ezechiël 9:4-6, 11. (Wachttoren 04 15/3 blz. 12 )
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018