» WTG over Uitgeslotenen.
UITSLUITING UIT DE GEMEENSCHAP

"De handeling waardoor een kwaaddoener via een rechterlijk optreden het lidmaatschap van een gemeenschap of organisatie en de omgang ermee wordt ontzegd; ook wel excommunicatie genoemd. Bij religieuze genootschappen is dit een beginsel en een inherent recht, analoog aan de bevoegdheid die politieke lichamen en bepaalde plaatselijke autoriteiten hebben om iemand de doodstraf op te leggen, te verbannen of uit te stoten. In de gemeente van God dient deze maatregel om de leerstellige en morele zuiverheid van de organisatie te bewaren."

"Wij dienen allen te beseffen dat Jehovah’s oordeel telt (Spr. 29:26). Dat geldt met betrekking tot weerzinwekkende praktijken, want de bijbel toont aan dat God deze dingen verfoeit (Spr. 6:16-19). Maar dit geldt ook met betrekking tot het oordeel dat hij over afzonderlijke personen velt. Jehovah’s Woord zegt duidelijk dat „onrechtvaardigen”, degenen die de „werken van het vlees” beoefenen, zijn koninkrijk niet zullen beërven (1 Kor. 6:9, 10; Gal. 5:19-21). Er is voor zulke personen geen plaats in de hemel, en ook zullen zij niet in het aardse rijk van het Koninkrijk passen. Daarom moet iedereen die thans in Gods reine gemeente wil blijven, aan Zijn maatstaven voldoen. God zal eenvoudig niet toelaten dat „zuurdeeg” als een verderfelijke invloed onder zijn heilige volk blijft bestaan. — 1 Kor. 5:6-13."

"Zo hebben wij aan de hand van de bijbel zelf vastgesteld welk standpunt een getrouwe christen ten opzichte van een uitgesloten persoon dient in te nemen — hij dient in het geheel geen omgang met hem te hebben en zelfs niet met hem te spreken."

"Twee van de kardinale redenen voor uitsluiting van een kwaaddoener : Eén reden is, hem met een schok tot bezinning te brengen. De andere is, de gemeente tegen zijn slechte invloed te beschermen."

BEGRAFENISSEN VAN UITGESLOTEN PERSONEN?
"Veronderstel echter eens dat de overledene een uitgesloten persoon is, iemand die om de een of andere reden uit de christelijke gemeente is uitgesloten. In „Vragen van lezers” (De Wachttoren van 1962, blz. 127) werd het standpunt ingenomen dat het onjuist was om de begrafenis van een uitgeslotene te leiden. Er werd in gezegd: „Wij zullen nimmer bij buitenstaanders de indruk wekken dat een uitgeslotene voor de gemeente aanvaardbaar was, terwijl dit in werkelijkheid beslist niet het geval was, daar hij was uitgesloten.” Zijn er wat het regelen van een begrafenis voor een uitgeslotene betreft, geen uitzonderingen?
In de loop der jaren is Jehovah’s volk de kwestie van uitsluiting steeds duidelijker gaan zien. Er werden niet alleen details uitgewerkt, maar steeds meer ging men inzien dat er wijsheid en liefde, alsook rechtvaardigheid bij betrokken is. Zij zagen de noodzaak om barmhartigheid te tonen jegens werkelijk berouwvolle dwalenden en rekening te houden met verzachtende omstandigheden en elk bewijs van oprechte droefheid. In zeer recente jaren werd er ook op gewezen dat er een verschil is tussen de wijze waarop christenen zich dienen te gedragen jegens een algemeen erkende zondaar of een agressieve afvallige en jegens iemand die als „een mens uit de natiën” wordt beschouwd — ten aanzien van wie de normale beleefdheid van een groet getoond kan worden. — Matth. 18:17; 2 Joh. 9, 10. "

WANNEER EEN MINDERJARIGE WORDT UITGESLOTEN.
" En als een minderjarige die bij zijn ouders woont nu eens bij ernstig kwaaddoen betrokken raakt en wegens zijn onberouwvolle houding uit de gemeente wordt gesloten? Aangezien het kind bij zijn ouders woont, rust op hen nog steeds de verantwoordelijkheid hem in overeenstemming met Gods Woord te onderwijzen en streng te onderrichten. Hoe kan dit worden gedaan? — Spreuken 6:20-22; 29:17.
Het kan mogelijk zijn — ja, het zou het beste zijn — om zulk onderwijs en streng onderricht te geven tijdens een privébijbelstudie. Een ouder moet verder kijken dan de verharde opstelling van het kind en proberen te begrijpen wat er in zijn hart leeft. Wat is de volle omvang van zijn geestelijke ziekte? (Spreuken 20:5) Kan een gevoelige snaar in zijn hart worden geraakt? Welke schriftplaatsen kunnen doeltreffend worden gebruikt? De apostel Paulus verzekert ons: „Het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en hun merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden” (Hebreeën 4:12). Ja, ouders kunnen meer doen dan hun kinderen eenvoudig te vertellen niet opnieuw in kwaaddoen verzeild te raken. Zij kunnen proberen het genezingsproces op gang te brengen en te bevorderen.

Als een gedoopte jongere wordt uitgesloten, wordt van de gemeenteleden verwacht dat zij ’niet langer in het gezelschap van hem verkeren’ (1 Korinthiërs 5:11; 2 Johannes 10, 11). Dit kan er uiteindelijk toe bijdragen dat hij ’tot bezinning komt’ en tot Gods beschermende schaapskooi terugkeert (Lukas 15:17)."

BESCHERMING VOOR INDIVIDUELE LEDEN.
"Uitsluiting is ook een bescherming voor individuele leden van de gemeente. Ter illustratie: Stel dat u wakker wordt door luidruchtig geclaxonneer of het autoalarm. Het doordringende geluid is moeilijk te negeren; het schrikt u op! In dezelfde zin is het te hopen dat wanneer iemand uit de gemeente wordt gesloten, de stap indruk maakt op elk lid van de kudde. Het heeft een storend effect. Het valt niet te negeren. Hoe kan dat een bescherming zijn?
„Toen ik voor de eerste keer in de Koninkrijkszaal hoorde dat er iemand was uitgesloten, was mijn eerste reactie er een van geschoktheid”, zegt een Getuige. „Daarna stemde het me nederig. Ik besefte dat ook ik kon vallen.” Zoals haar woorden te kennen geven, kan uitsluiting anderen ertoe brengen hun gedrag te evalueren. — 1 Korinthiërs 10:12.
Door onszelf vragen te stellen als ’Zijn er misschien terreinen in mijn leven waarop ik geestelijk kwetsbaar ben?’, kunnen wij geholpen worden te onderzoeken hoe wij er zelf bij God voor staan. Op die manier kunnen wij ’met vrees en beven onze eigen redding blijven bewerken’. — Filippenzen 2:12."

GEZELLIGE BIJEENKOMSTEN EN UITGESLOTEN FAMILIELEDEN.
" Normaal gesproken zijn familieleden vaak bijeen tijdens maaltijden, picknicks, familiereünies of andere gezellige bijeenkomsten. Maar wanneer iemand onberouwvol zonde heeft beoefend en uit de gemeenschap gesloten moest worden, kan hij zijn christelijke familieleden in moeilijkheden brengen wanneer het om zulke bijeenkomsten gaat. Hoewel zij beseffen dat zij nog altijd aan hen verwant zijn, willen zij niet Paulus’ raad negeren dat getrouwe christenen „niet langer in gezelschap [moeten] verkeren” van een uitgesloten zondaar.
Toch moet beseft worden dat indien een uitgesloten persoon op een bijeenkomst zal zijn waarvoor Getuigen zijn uitgenodigd die geen familieleden zijn, dit beslist van invloed kan zijn op wat anderen doen. Stel bijvoorbeeld dat een christelijk paar zich in een Koninkrijkszaal in de echt laat verbinden. Indien een uitgesloten familielid naar de Koninkrijkszaal komt voor de trouwerij, spreekt het vanzelf dat hij zich daar niet in de bruidsstoet kan bevinden of de bruid kan „weggeven”, zoals in Angelsaksische landen gebruikelijk is. Wat echter te doen als er een bruiloft of receptie is? Dit kan een vrolijke en gezellige gelegenheid zijn, zoals dit in Kana het geval was, toen Jezus daar aanwezig was (Joh. 2:1, 2). Maar zal het uitgesloten familielid daar worden toegelaten of er zelfs voor worden uitgenodigd? Indien hij aanwezig zou zijn, zouden veel christenen, of zij nu wel of geen familieleden zijn, op grond van Paulus’ instructies in 1 Korinthiërs 5:11 tot de conclusie kunnen komen dat zij daar niet behoren te zijn om te zamen met hem te eten en met hem om te gaan."


Al het bovenstaande is geheel illegaal gekopieerd van de "Watchtower Libary 2001"
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Discussie

 • Op internet zijn diverse forums te vinden over Jehovah's Getuigen.

  Hier een paar voorbeelden:

  Discussiebord over het Wachttoren-Genootschap

  Hier is iedereen welkom. Er is geen lidmaatschap en iedereen is er vrij om te posten.

  Paradise Café

  Dit forum is ideaal voor de Jehovah Getuige die twijfels heeft over de organisatie. Veel leden van dit forum geloven in God en bouwen elkaar op in "het geloof zonder de wachttoren organisatie". Anders denkenden (ex getuigen die bijvoorbeeld athëist zijn geworden) hebben er tegenwoordig ook enige speel ruimte.

Bedankt.

 • Beste bezoeker, Ik wil je hartelijk bedanken voor het bezoeken van deze website. Kom gerust nog eens een keer langs. Als je wilt kun je een bericht in mijn gastenboek achterlaten. Daar kom je door op "Gasten" te klikken boven aan deze website.

Gastenboek

 • Voor wie iets wil achter laten in het gastenboek: Je kunt geen al te lange berichten plaatsen. En helaas krijg je geen waarschuwing wanneer je bericht te lang is.

Copyright 2002-2018